Privacy reglement FysioMCD

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens en de WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) van toepassing. Deze heeft betrekking op het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

REGLEMENT
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Naast bovengenoemde wetten hanteren wij een privacyreglement waarin het volgende is vastgelegd:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Zij hebben allen een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medische dossier opgeslagen.
 • Ten einde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden, wordt er wetenschappelijk onderzoek verricht. Daarvoor is het noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Wanneer uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, worden deze pas verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de binnen de praktijk geldende klachtenregeling kenbaar maken.

 

BEJEGENING
Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn de volgende richtlijnen opgesteld:

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij wordt aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging bezwaar bestaat tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandeling , dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden, dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zijn meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, wordt vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, wordt in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd.
 • Met de cliënt besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en worden niet met derden besproken.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste wijze met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de binnen de praktijk geldende klachtenregeling kenbaar maken.